Ви знаходитесь тут?

{{nearby_city.name}}

Оберіть своє місто

Ваше місто не знайдено

ДАНИМ ДОГОВОРОМ ТОВ "МЕДІКС ІТ" РЕГУЛЮЄ УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Погоджуючись з цією публічною офертою, Ви укладаєте з ТОВ "Медікс ІТ" Договір, що визначає права, обов’язки та гарантії сторін, а також правила, обов’язкові для виконання під час користування Сайтом та Сервісом Сайту Виконавця. Договір вважається укладеним з моменту, коли Користувач приймає його умови. Прийняттям умов (укладенням Договору) вважається факт створення Користувачем облікового запису на сайті medics.ua. У разі незгоди Користувача із будь-яким із положень цього Договору Користувач має право відмовитись від укладання договору і не створювати обліковий запис.

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ
(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Медікс ІТ", керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу осіб можливість отримання послуг через мережу Інтернет, для чого публікує даний Договір про наступне:

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю "Медікс ІТ" в особі директора Русіна Олександра Леонідовича (далі — Виконавець), що діє на підставі Статуту;

Користувач: фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулися у встановленому цим договором порядку до Виконавця, для отримання послуг, і зареєструвалися на сайті medics.ua або здійснила заповнення анкети у медичному закладі, якому Виконавець надає послуги у галузі інформаційних технологій, керуючись ст. 634, 641 Цивільного кодексу України (далі - Користувач), уклали цей договір (далі — Договір) про таке:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Договір приєднання (публічна оферта) — пропозиція укласти публічний договір між Користувачем і Виконавцем, що визначає їхні взаємні права та обов’язки щодо надання та отримання інформаційних послуг про медичні заклади та медичне обслуговування на території України через мережу Інтернет (далі - Послуги), а також встановлює правила, обов’язкові для виконання під час користування Сайтом, Сервісом та звернень до медичних закладів, яким Виконавець надає послуги у галузі інформаційних технологій.

Акцепт — повна й безумовна згода Користувача з усіма положеннями цього Договору на умовах, визначених Публічною офертою, та Додатків до неї, без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на Сайті medics.ua або заповнення Анкети у паперовому вигляді у медичному закладі, у якому Виконавець реалізує надання послуг у галузі інформаційних технологій.

Анкета — реєстраційна картка користувача сервісу medics.ua. Заповнюється користувачем особисто і прирівнюється до здійснення реєстрації на Сайтi medics.ua. Анкета є невід’ємною складовою договору приєднання ( публічної оферти), що регулює відносини між Виконавцем та Користувачем і подана як Додаток 1 до цього договору. Анкета містить персональні дані Користувача, які він добровільно і свідомо передає працівнику медичного закладу з метою отримання інформаційних послуг від Виконавця. Порядок роботи з персональними даними Користувача при використанні Сервісу Виконавець регулює з медичним закладом на підставі Договору про надання послуг у галузі інформаційних технологій (надалі договору Виконавець-Медичний заклад). Відповідно до умов договору Виконавець-Медичний заклад, працівники Медичного закладу використовують дані з анкети винятково з метою надання медичного обслуговування, зі згоди Користувача та зі статусом конфіденційної інформації. Відносини щодо обробки персональних даних Медичним закладом та його працівниками поза алгоритмами Сервісу регулюються Медичним закладом самостійно.

Загальна база користувачів — сукупність даних усіх Користувачів, який прийняли умови даного договору та зареєструвалися на сайті. Загальна база користувачів є сукупність анонімних даних, де єдиним ідентифікатором Користувача є Medics ID. Загальна база користувачів може бути використана з метою ведення статистичної звітності, проте, без порушення анонімності Користувачів. Уся статистична звітність, що нагромаджується містить лише статистичні дані за якими неможливо ідентифікувати особу.

Медичний заклад — заклад охорони здоров’я незалежно від форми власності, що здійснює медичне обслуговування і використовує послуги Виконавця. Виконавець надає послуги у галузі інформаційних технологій Медичному закладу на підставі договору Виконавець-Медичний заклад, що регулює порядок використання Сервісу. Будь-які інші дії, що не стосуються використання Сервісу та не передбачені договором Виконавець-Медичний заклад є компетенцією Медичного закладу.

Особистий кабінет (акаунт) – електронний інтерфейс доступу до Послуг на Сайті, доступ до якого Користувач здійснює за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (Логін, Пароль). Заповнення Анкети засвідчує згоду Користувача на створення Особистого кабінету на Сайті. Особистий кабінет містить персональні дані з анкети та може містити дані про стан здоров’я Користувача, що вносяться самим Користувачем або працівниками Медичного закладу через алгоритми Сервісу у порядку та на умовах, що визначені цим Договором.

Послуги — інформаційні послуги, що надаються Виконавцем Користувачеві в межах Договору, включаючи (але не обмежуючись) інформування про медичні заклади, лікарів, графік їх роботи через Інтернет, надання послуги електронного запису до медичних закладів, створення технічного функціоналу для введення та відслідковування динаміки показників стану здоров’я Користувача, технічного функціоналу отримання електронних результатів аналізів з Медичного закладу, отримання автоматичних нагадувань про планові прийоми, технічного функціоналу формування відгуків про роботу Медичних закладів та лікарів, сплати за медичні послуги з використанням алгоритму платіжної системи. Послуги, на умовах цього договору, є винятково інформаційними та не можуть вважатися наданням медичних послуг. Будь-яка інформація, що створена при наданні послуг на умовах цього договору або надана Медичним закладом на підставі договору Виконавець-Медичний заклад, або створена за допомогою технічних алгоритмів Сервісу створена без втручання Виконавця у суть інформації.

Працівники Медичного закладу — молодший медичний персонал, що перебуває з Медичним Закладом, що отримує від Виконавця послуги у галузі інформаційних технологій на підставі договору Виконавець-Медичний заклад, у трудових або господарсько-правових відносинах і бере безпосередню участь у наданні медичних послуг, особи, що отримують доступ до електронних інтерфейсів «реєстратура» та «статистика» протягом дії цього договору та здійснюють внесення інформації про пацієнта в Сервіс. Медичний заклад гарантує ознайомленість Працівників з Інструкцією користування Сервісом та виконання її. Будь-які неправомірні дії (використання сервісу з іншою метою, окрім як на умовах цього договору ) Працівниками Медичного закладу є відповідальністю Медичного закладу. Дії, бездіяльність, необережність та недбалість Працівників Медичного закладу є відповідальністю Медичного закладу.

Сайт – сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси): medics.ua.

Сервіс Сайту – сукупність функціональних можливостей Сайту, що призначені для використання Користувачами, включаючи всі засоби, додатки та контент Сайту, а також технічний функціонал доступ до якого отримують медичні заклади у порядку отримання послуг у галузі інформаційних технологій на підставі договору Виконавець-Медичний заклад.

Служба підтримки – спеціальна Служба Виконавця, яка консультує Користувачів за їх запитами, а також виконує інші функції, передбачені цим Договором (зокрема, надає допомогу Користувачам з технічних питань тощо).

Сторонні треті особи – фізичні або юридичні особи, участь яких не передбачена умовами надання послуг за даним Договором.

Центральний компонент – інформаційно-телекомунікаційна система, що функціонує відповідно до Регламенту функціонування електронної системи охорони здоров’я в рамках реалізації пілотного проекту в частині забезпечення  автоматизації обліку надання медичних послуг (надалі – Регламенту, повний текст https://ehealth-ukraine.org/storage/files/reglament-funkcionuvannya-pilotnogo-proektu-elektronnoyi-sis.pdf ) та забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління інформацією про пацієнтів шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та МІС, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI). В електронній системі охорони здоров’я, зокрема, формуються та ведуться реєстри постачальників медичних послуг, медичних працівників, застрахованих осіб (пацієнтів) та декларацій. Виконавець приєднався до Регламенту та забезпечує Медичні заклади, Лікарів Медичного Закладу та Користувачів можливістю приєднання до Центрального Компоненту. У процесі приєднання до Центрального компоненту, робота з персональними даними здійснюється відповідно до Додатку 1 до Регламенту. Будь-які дії Сторін цього Договору стосовно центрального компоненту здійснюються відповідно до Регламенту.

Medics ID – сукупність випадкових чисел, що генеруються Сервісом при реєстрації Користувача (створенні облікового запису). Є ідентифікатором Користувача в сервісі з метою анонімізації його даних при використанні Сервісу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується надавати Користувачу інформаційні послуги щодо медичного обслуговування на території України у порядку та на умовах, що визначені цим Договором, а Користувач зобов'язується прийняти ці послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2. Надання послуг здійснюється у порядку, що встановлений цим Договором. Прийняття послуг за принципом публічної оферти підтверджує ознайомленість Користувача з умовами надання послуг, порядком взаємодії Виконавця з Медичним закладом та послуги повністю відповідають очікуванням Користувача. У випадку, якщо Користувач не згоден з будь-яким з положень цього Договору, він має право відмовитись від укладання даного Договору та не здійснювати реєстрацію. А у випадку незгоди з оновленнями Виконавця під час надання послуг – видалити свій акант.

2.3. У порядку надання послуг Користувач надає згоду на те, що працівники Медичного закладу у порядку використання Сервісу відповідно до договору Виконавець-Медичний заклад будуть наповнювати інформацію у наступних веб-інтерфейсах: «медична картка пацієнта», «результати аналізів», «медичні показники». Користувач повідомлений про те, що при наповнені зазначених інтерфейсів працівниками Медичного закладу здійснюють такі дії відповідно до інструкції користування Сервісом, що є невід’ємною частиною договору Виконавець-Медичний заклад, та при внесенні таких даних дані повністю занонімізовані. У порядку надання послуг за договором Виконавець-Медичний заклад, працівники медичного закладу використовують у роботі Статистичний талон в якому зазначають лише Medics ID Користувача, без зазначення його персональних даних. Наповнення інтерфейсів «медична картка пацієнта», «результати аналізів», «медичні показники» відбувається згідно Medics ID на статистичному талоні без розкриття персональних даних Користувача.

2.4. Користувач має право на отримання Послуг та здійснення доступу до Сервісу при одночасному виконанні таких умов:

2.4.1. З метою отримання Послуг Користувач повинен пройти обов'язкову реєстрацію Користувача на Сайті або заповнити Анкету у Медичному закладі, який користується послугами Виконавця. Реєстрація на сайті або заповнення Анкети у Медичному закладі здійснюється на умовах цього договору. При заповненні Анкети у Медичному закладі, реєстрацію у Сервісі здійснює Працівник Медичного закладу, працівник повідомлений про порядок роботи з персональними даними при створенні аканту Користувача.

2.4.2. Користувач створює самостійно при реєстрації на Сайті реквізити доступу:Логін (реєстраційне ім'я) і Пароль (секретне слово). Або отримує їх протягом двох робочих днів після заповнення Анкети у Медичному закладі, від Виконавця на вказану у Анкеті електронну адресу.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

3.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: medics.ua. Після завершення реєстрації Користувач отримує власний Medics ID.

3.2. Заповнення Анкети вважається рівноцінною Реєстрації Користувача на Сайті та передбачає внесення даних до загальної бази Користувачів.

3.3. Здійснити вхід до Особистого кабінету Користувача Сайту, а також користуватися Сервісом Сайту може тільки зареєстрований Користувач.

3.4. Для реєстрації Користувач повинен коректно та в повному обсязі заповнити всі необхідні поля відповідної заявки (реєстраційної форми). При заповнені реєстраційної анкети Користувач дає згоду на обробку персональних даних.

3.5. При реєстрації на Сайті або заповненні Анкети Користувач зобов'язаний надати достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача (зокрема: ПІБ, адресу проживання, стать та унікальні для кожного Користувача логін, адресу електронної пошти, номер телефону, пароль доступу до Сайту).

3.6. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при реєстрації інформації, а також її відповідність законодавству України та непорушення прав третіх осіб. Неактуальні, недостовірні та нерелавантні дані, які Користувач вносить в систему, знімають з Виконавця відповідальність за якість надаваних ним послуг, проте все одно мають статус конфіденційних.

3.7. Користувач при зміні будь-яких введених при реєстрації даних повинен актуалізувати їх у своєму акаунті (Особистому кабінеті) до наступного використання Сервісу.

3.8. Виконавець не приймає на себе зобов’язань щодо перевірки та зміни інформації, яка вноситься Користувачами при реєстрації на Сайті.

3.9. Користувач надає інформаційні послуги, завдяки яким Медичні заклади, які підписали договір з Виконавцем, можуть отримати доступ до персональних даних Користувача винятково за його вибором та згодою.

3.10. Відповідальність за збереження паролів від Особистого кабінету, адреси електронної пошти та інших даних несе Користувач.

3.11. Після реєстрації на Сайті, обрані Користувачем Логін і Пароль є достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої Логін і Пароль стороннім третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, зокрема, але не обмежуючись, розголошенням інформації про його стан здоров’я або його персональних даних, вчинені з використанням його Логіну і Паролю, вважаються здійсненими відповідним Користувачем.

3.12. У випадку несанкціонованого доступу до Логіну і Паролю і/або до Особистого кабінету Користувача і/або несанкціонованого поширення Логіна і Пароля, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця через Службу підтримки.

3.13. Якщо у Користувача виникають підозри, що будь-які з його реєстраційних даних, у тому числі - Логін і/або Пароль, стали відомі сторонній третій особі, він має право у будь-який час зробити запит до Виконавця (Служби підтримки) на тимчасове блокування його Особистого кабінету або заміну таких даних.

3.14. Користувачі, які є батьками, опікунами або піклувальниками осіб, які не мають повної цивільної дієздатності , можуть створити обліковий запис для осіб, опіку над якими вони здійснюють у веб-інтерфейсі «картка сім’ї». При створенні облікового запису фізичної особи опіку над яким він здійснює, Користувач зазначає персональні дані особи. Внесенням такої інформації Користувач підтверджує факт того, що має повний обсяг необхідних прав та обов’язків для здійснення таких дій відповідно до норм чинного законодавства щодо опіки та піклування.

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Умовами надання Послуг є:

4.1.1. ознайомлення Користувача з умовами цього Договору;

4.1.2. обов'язкова реєстрація Користувача на Сайті або заповнення Анкети, отримання реквізитів доступу: Логін (реєстраційне ім'я) і Пароль (секретне слово).

4.1.3. наявність у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання Послуги онлайн;

4.1.4. можливість ідентифікації Виконавцем Користувача за реквізитами доступу;

4.2. Надання Послуги здійснюється у момент ознайомлення з інформацією сайту, зокрема, але не виключаючи, графіком прийому лікарів, відгуками про якість надання медичних послуг, електронною медичною карткою пацієнта, відслідковуванням динаміки медичних показників Користувачем, створення та перегляд картки сім’ї, створення та перегляд електронного рецепта, іншою інформацією про медичне обслуговування та заклади охорони здоров’я. Послуга вважається наданою належно та повно з моменту надання можливості даного ознайомлення.

4.2.1. Надання Послуг передбачає, що Користувач обирає зі списку медичних працівників Медичних закладів тих, чиїми безпосередніми медичними послугами він скористався, та надає їм доступ до персональних даних передбачених умовами даного Договору. На діяльність медичних працівників поширюється лікарська таємниця та порядок роботи з персональними даними, що встановлений Інструкцією користування Сервісом, яка становить невід’ємну частину договору Виконавець-Медичний заклад.

4.2.2. Надання Послуги у форматі запису до лікаря – співробітника Медичного закладу вважається наданою належно та повно з моменту надання безпосередніх медичних послуг. Будь-які відносини між лікарем (зокрема, трудові та/або господарські) та Медичним закладом врегульовуються самостійно. Якість надання медичного обслуговування забезпечує Медичний заклад. Забезпечення компетенції лікарів та медичних працівників – обов’язок Медичного закладу.

4.2.3. Виконавець не несе відповідальності за інформацію надану Медичним закладом у розділі «Інформація про клініки». Надання правдивої та актуально інформації про медичне обслуговування – обов’язок Медичного закладу на підставі умов договору Виконавець-Медичний заклад.

4.2.4. Надання Послуги оцінювання лікаря або Медичного закладу передбачає, що Користувач скористався безпосередніми медичними послугами даного лікаря або Медичного закладу. Користувач відповідає за достовірність, повноту та коректність наданої інформації про лікаря при здійсненні оцінювання відповідно до чинного законодавства України, зокрема гарантує, що інформація не нашкодить честі та діловій репутації лікаря. Користувач зобов’язується не розголошувати конфіденційну інформацію, зокрема, інформацію про стан здоров’я фізичної особи та лікарську таємницю, як під час оцінювання лікаря так і з будь-якою іншою метою при користуванні Сервісом.

4.3. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг Користувачу або скоротити їх перелік у разі, якщо Користувач передає свої реквізити доступу іншим особам або повідомляє неправдиві, викривлені або некоретні відомості щодо обставин звернення до Медичного закладу.

4.4. Претензії щодо якості Послуг подаються у порядку, встановленому чинним законодавством, або оформлюються у вигляді Заявки-Претензії до Виконавця, що укладається в довільній формі. Подача Заявки-Претензії здійснюється в розділі Сайту «Служба підтримки».

4.4.1. Служба підтримки Виконавця розглядає Претензію в місячний строк з дня одержання Претензії та надає письмовий висновок за результатами такого розгляду.

4.4.2. Виконавець має право визнати Претензію (повно або частково) або відхилити її (повністю або частково).

4.4.3. Виконавець залишає за собою право не обґрунтовувати відхилення Претензії.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. вносити зміни та/або доповнення до умов Договору в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Проте, у випадку, якщо такі зміни стосуються роботи з персональними даними – повідомити Користувачів щодо таких змін за вказаними при реєстрації контактними даними або при наступному після таких змін використання Сервісу Користувачем;

5.1.2. закрити або призупинити функціонування Сайту або будь-якої його частини, змінити Сайт повністю або частково, попереднього повідомивши Користувача за 30 днів до такого припинення. У такому випадку повідомити про те, що персональні дані Користувача та дані, що були нагромаджені при використанні Сервісу будуть знищені та запропонувати способи передачі таких даних Користувачеві без порушення конфіденційності збережених даних.

5.1.3. проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення Сайту;

5.1.4. доповнювати та змінювати базу лікарів та Медичних закладів повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача;

5.1.5. змінювати перелік або припиняти надання Послуг. За умови припинення надання послуг – знищити усі персональні дані, що були зібрані під час надання послуг протягом 30 робочих днів після припинення надання послуг.

5.1.6. зберігати інформацію отриману в ході надання послуг Користувачу як конфіденційну, не передавати її третім сторонам, не втручатися у її суть будь-якім іншим чином, окрім автоматизованих алгоритмів.

5.1.7. надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Користувача та/або SMS повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги Виконавця, надання Послуг Медичним закладами. Використовувати SMS повідомлення з метою ідентифікації Користувача при вході у акант Сервісу.

5.1.8. сайт та його інтерактивні ресурси (коментарі, повідомлення тощо) є постмодерованими. Виконавець має право видалити коментар та/або повідомлення Користувача, що розміщене з порушенням умов Договору. У разі якщо Користувач не згоден з діями Виконавця, він має право звернутись до Виконавця (Служби підтримки) зі зверненням з обґрунтуванням своєї незгоди.

5.1.9. зберігати персональні дані Користувачів у порядку та на умовах, що визначені цим договором протягом 10 років з дати реєстрації Користувача з правом автоматичного продовження за умови, якщо Користувач погоджується на таке збереження. Фактом погодження на таке збереження по закінченню 10-річного строку вважається використання Сервісу Користувачем.

5.1.10. Виконавець має право направляти Користувачу попередження, обмежувати, припиняти доступ до Особистого кабінету Користувача, обмежувати або забороняти доступ до Сайту, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач не міг користуватися Сайтом, в разі:

- отримання обов'язкових до виконання рішень уповноважених органів України;

- у випадку виявлення факту порушення Користувачем положень даного Договору та/або вимог чинного законодавства України.

- вчинення Користувачем дій, що спричинили або здатні спричинити нанесення шкоди діловій репутації Виконавця.

У такому випадку, усі персональні дані Користувача знищуються протягом 30 днів з дати такого обмеження.

5.1.11. Виконавець має право призупинити доступ Користувача до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок на Сайті з метою усунення останніх. Виконавець вживає заходів для усунення в найкоротші терміни будь-яких недоліків роботи, але не гарантує відсутності збоїв та помилок.

5.2. Виконавець зобов'язаний:

5.2.1. надавати Послуги в строки та в обсязі, передбаченими Договором;

5.2.2. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності усієї інформації, що передається Користувачем. Надавати доступ Медичним закладам винятково на умовах конфіденційності. А також зберігати інформацію про Користувача та отримані ним Послуги як конфіденційну.

5.2.3. не втручатися у персональні дані Користувача та не використовувати надану Користувачем інформацію у будь-яких інших цілях, окрім тих, що передбачені умовами цього договору.

5.2.4. усіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність та доступність Сайту для Користувача.

5.2.5. у разі розірвання цього Договору, протягом 5 (п'яти) робочих днів видалити Особистий кабінет Користувача, а також усі дані, що були зібрані та створені (в тому числі – алгоритмами Сервісу) за період використання Сервісу Користувачем.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

6.1. Користувач має право на:

6.1.1. повне і своєчасне отримання замовлених інформаційних Послуг належної якості;

6.1.2. отримання завдяки послугам Виконавця відомостей про здійснені медичного обслуговування від Медичних закладів.

6.1.3. надання на розгляд Виконавця своїх побажань та/ або пропозицій щодо поліпшення роботи Сайту;

6.1.4. одержання інформації про Виконавця в обсязі, визначеному Договором та чинним законодавством України.

6.2. Користувач зобов'язується:

6.2.1. дотримуватися умов Договору;

6.2.2. Використовувати доступ до Послуг та інформацію, яку він отримує за результатами отримання Послуг тільки для власних цілей, не пов'язаних з передачею у тимчасове користування доступу до Послуг або публікації вказаної інформації на будь-яких веб-сторінках у мережі Інтернет або поза нею;

6.2.3. не надавати доступ до Особистого Кабінету або Послуг третім особам через електронні системи інформації, в тому числі через Інтернет таким чином, що будь-яка особа може отримати такий доступ з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором;

6.2.4. не порушувати авторські права Виконавця.

6.3. Користувачу забороняється:

6.3.1. вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту;

6.3.2. намагатися отримати доступ до акаунтів (Особистих кабінетів) інших Користувачів шляхом взлому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;

6.3.3. передавати третім особам дані, вказані при реєстрації (Пароль та Логін), які можуть бути використані для доступу в Особистий кабінет Користувача та отримання Послуг;

6.3.4. використовувати акаунти Сторонніх третіх осіб для отримання Послуг Виконавця

6.3.5. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни і інші шкідливі програми;

6.3.6. використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті і (або) взаємодії з Сайтом та його Сервісами;

6.3.6. здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних третіх осіб.

6.3.7. Поширювати інформацію про стан здоров’я фізичної особи, незалежно від того, яким чином вона стала відома Користувачу.

6.3.8. Поширювати будь-які недостовірні дані, що компрометують Виконавця або наносять шкоду його діловій репутації.

6.3.9. Використовувати інформацію отриману з Сайту, Сервісу або під час отримання Послуг з комерційною метою, у тому числі задля отримання неправомірної вигоди.

7. АВТОРСЬКІ ПРАВА

7.1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, звуки та інші об'єкти і їх добірки, є об'єктами виключних прав Виконавця і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені. Кожен з вказаних об'єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.

7.2. Ніщо в даній Угоді не може бути розглянуте як передача виключних прав або прав на використання на вказані об’єкти інтелектуальної власності.

7.3. Забороняється будь-яке копіювання інформації з Сайту без попередньої домовленості з Виконавцем, крім тієї інформації, що безпосередньо надсилається Користувачу при наданні Послуг.

7.4. Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з Сайту має супроводжуватися посиланням на джерело та не містити образливої інформації або такої, що може ввести в оману третіх осіб.

7.5. Сайт може містити посилання на Веб-сайти Сторонніх третіх осіб, які не підтримуються Виконавцем. Крім того, інші Веб-сайти також можуть містити посилання на Сайт.

7.5.1. Виконавець не несе відповідальності за зміст цих Веб-сайтів, як не відповідає і за саму наявність таких веб-сайтів чи за будь-які втрати, збитки чи шкоду, що виникають у зв'язку з утриманням цих Веб-сайтів.

7.5.2. Посилання на інші веб-сайти призначені виключно для зручності користувачів, і не мають на меті схвалення Сайтом даних таких Веб-сайтів або асоціації з їх діяльністю.

7.5.3. Виконавець не несе ніяких обов'язків і відповідальності за використання інших Веб-сайтів, які Користувач відвідує і використовує на власний ризик.

7.5.4. Виконавець може відмовити Сторонній третій особі у дозволі на розміщення гіперпосилання на Сайт. Однак, у разі якщо Виконавець дає свій дозвіл на таке гіперпосилання, він не несе ніяких зобов'язань по встановленню взаємних гіперпосилань на Веб-сайт Сторонньої третьої особи.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

8.1. При Реєстрації на Сайті та користуванні Послугами Користувач надає інформацію щодо себе, яку Виконавець вправі використовувати винятково на умовах даного договору. Відповідальність за точність та достовірність представлених даних несе Користувач.

8.2. Розміщуючи на Сайті свої персональні дані, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він добровільно надає їх Виконавцю з метою отримання Послуг. У разі якщо Користувач не згоден з вищевказаними умовами, він не повинен реєструватися на Сайті або заповнювати Анкету, чи повинен негайно видалити свій акаунт і використовувати Сайт виключно для перегляду.

8.3. Надаючи свої персональні дані, Користувач дає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку і використання своїх персональних даних згідно зі статтями 2, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі — «Закон»), у цілях, визначених Договором. Відповідно до ст. 8 Закону дана згода може бути відкликана тільки за умови повідомлення Користувача у порядку, передбаченому п. 8.4 цього Договору.

8.4. Якщо Користувач не бажає, щоб його персональні дані оброблялися, то він повинен письмово звернутися до Виконавця (Служби підтримки) із Заявою, написаній у довільній формі. В такому випадку вся отримана від Користувача інформація видаляється з Сервісу без можливості подальшого відновлення або поновлення протягом 5 робочих днів, що унеможливлює подальше надання Послуг Користувачу.

8.5. Виконавець обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були розміщені ним при заповненні Анкети. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Сайту.

8.6. Метою обробки персональних даних користувачів є надання послуг Користувачу Виконавцем.

8.7. Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті персональні дані інших осіб без їх згоди, окрім випадків, що передбачені п.3.14 цього Договору, а також не використовувати персональні дані інших осіб будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, у протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди та/або у будь-яких інших цілях, крім тих, що прямо випливають з умов Договору.

8.8. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію та зберігати її як конфіденційну з використанням технологій захисту інформації. Виконавець інформує Користувача, що для забезпечення збереження інформації використовується хмарне середовище, що розміщено поза юрисдикцією України. Використанням Сервісу Користувач погоджується на збереження своїх персональних даних з використанням хмарних технологій поза юрисдикцією України у порядку та на умовах, що визначені цим договором. Відповідальність за таке збереження несе Виконавець. Передача інформації відбувається по захищених протоколах типу “https”. Користувач ознайомлений з порядком роботи серверів, інформацію про місце та порядок його збереження та використанням Сервісу погоджується на це.

8.9. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації Медичним закладам за вибором Користувача у порядку та на умовах, що встановлені цим договором.

8.10. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до вимог закону.

8.11. Виконавець має право без згоди Користувача передати такі дані державним органам, у тому числі органам дізнання і слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом; на підставі судового рішення; в інших передбачених чинним законодавством випадках.

8.12. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей, несанкціонованого втручання третіх сторін та інших форс-мажорних обставин персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач розуміє і погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Виконавця у зв'язку з цим.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Виконавець та Користувач несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Виконавець не несе відповідальності за якість надання послуг, включаючи (але не обмежуючись) випадки, коли Користувач надав Виконавцю неправдиву інформацію, яка має істотне значення для надання послуг.

9.4. Виконавець не відповідає за наслідки надання Користувачем неправильної інформації, яку отримали Медичні заклади.

9.5. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Сайту, вмістом Сайту або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту.

9.6. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або будь-які треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору.

9.7. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої на Сайті Користувачами, та/або коректність висловлювань Користувачів.

9.8. Користувач погоджується, що використання його Логіну та/або Паролю, номеру телефону для входу в Особистий кабінет Користувача задля отримання послуг за Договором іншими особами є істотним порушенням умов Договору.

9.9. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли розумно очікувати їх настання. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні, хакерські та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення засвідчені у встановленому законом порядку. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Користувачем реєстрації на Сайті або заповнення Анкети.

10.2. Текст даного договору є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Угоди розміщується на Сайті за посиланням medics.ua.

10.3. Даний Договір може бути змінений та/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Факт продовження користування Сайтом підтверджує згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

10.4. Користувач може розірвати цей договір видаливши акаунт. Договір вважається розірваним з наступного робочого дня після видалення акаунту. Розірвання Договору несе в собі видалення персональних даних Користувача без можливості поновлення або відновлення.

10.5. До даного договору і відносин між Виконавцем та Користувачем застосовується законодавство України. Відносини, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.

10.6. У разі якщо будь-яка з умов або положень Договору буде визнана будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

10.7. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.